ZVERTE SA DO RÚK NAŠIM   PROFESIONÁLOM,  S NAMI PREDÁTE A KÚPITE BEZPEČNE A POHODLNE

                                                                                    

Vyhľadávanie
V ponuke je 11 nehnuteľností.

GDPR

Poučenie o spracovaní osobných údajov a o právach dotknutej osoby

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

 

Vážený klient,

 

predkladaným poučením Vás informujeme, že uzatvorením zmluvy označenej ako „Súhlas so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie“(ďalej len „Zmluva“) medzi Vami a spoločnosťou RADES REAL s.r.o. ste nám poskytli svoje osobné údaje potrebné pre plnenie tejto Zmluvy. V nadväznosti na uzatvorenie tejto Zmluvy sa spoločnosť RADES REAL s.r.o. dostala do postavenia prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V tomto poučení Vám poskytneme informácie o tom, akým spôsobom je nakladané s Vašimi osobnými údajmi a aké práva máte v súvislosti s Vami poskytnutými osobnými údajmi.

 

Identifikačné údaje našej spoločnosti sú nasledovné: RADES REAL s.r.o., sídlo: Radošovce č. 11, 908 63 Radošovce, IČO: 36 252 981, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, Vložka č. 13941/T (ďalej len „Spoločnosť“).

Kontaktovať nás môžete na uvedenej adrese alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: info-ZVNC-radesreal.eu.

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy. Vaše osobné údaje sú spracúvané v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, teda ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

 

Vaše osobné údaje nebudú poskytované inému príjemcovi, ani nebudú prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Niektoré údaje týkajúce sa Vašej nehnuteľnosti (popis, príp. lokalita, fotografie) budú zverejňované na našej internetovej stránke www.radesreal.eu za účelom získania potenciálneho kupujúceho pre Vašu nehnuteľnosť.

 

Vaše osobné údaje bude Spoločnosť spracúvať po dobu trvania Zmluvy predĺženú o obdobie piatich rokov pre prípad uplatnenia zodpovednostných nárokov.Po uplynutí uvedenej lehoty Spoločnosť vymaže Vaše osobné údaje zo svojej evidencie.

 

Máte právo požadovať od našej Spoločnosti prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby v podobe potvrdenia o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie

- oúčele spracúvania osobných údajov,

- kategórii spracúvaných osobných údajov,

- identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,

- ak je to možné, o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, 

- o práve požadovať od našej Spoločnosti opravu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby,

- ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

- o práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 

- o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od priamo od Vás,

- o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, v ktorých prípadoch Vám poskytneme informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre Vás.

 

            Na Vašu žiadosť Vám tiež budú poskytnuté osobné informácie, ktoré o Vás Spoločnosť spracúva, a to spôsobom podľa Vašej požiadavky. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré požiadate, je naša Spoločnosť oprávnená Vám účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

 

Máte právo požadovať opravu osobných údajov, ak sú nesprávne.Máte právo na doplnenie osobných údajov, ak sú neúplné s ohľadom na účel spracúvania osobných údajov.

 

Máte právo na vymazanie osobných údajov, ak

- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

- odvoláte svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

- namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo také, ktoré je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov našej Spoločnosti alebo tretej stranya neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,

- namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,

- osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

- je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

- sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 

Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak

- namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho našej Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov,

- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Vy odmietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,

- naša Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie Vášho právneho nároku, alebo

- namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, ak

- je toto spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo také, ktoré je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov našej Spoločnosti alebo tretej stranya neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,

- namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

 

Máte právozískať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli našej Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo tieto osobné údaje preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia týchto podmienok:

- ak je to technicky možné a 

- ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, z dôvodu potreby spracúvať Vaše osobné údaje na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a

- ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.

 

Máte právo podať návrh na začatie konania podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, sú potrebné pre plnenie Zmluvy s Vami. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je povinné. V prípade ich neposkytnutia však nebude možné uzatvoriť Zmluvu medzi Vami a našou Spoločnosťou, a teda ani nebude možné Vám poskytnúť naše služby.

 

            Vaše osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania a nedochádza k rozhodnutiam, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré by mali právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo Vás významne ovplyvňovali.